لیست آزمایشات

در این صفحه برای شما لیستی از تمام آزمایشاتی که در آزمایشگاه فجر انجام میشود قرار داده شده است.

همه‌ی آزمایشات

راهنما  برای جستجوی آزمایش مورد نظر، نام آزمایش خود را بصورت کامل (بطور مثال Cholesterol ) یا بصورت بخشی از کلمه (بطور مثال (Chol در قسمت نام آزمایش جدول زیر نوشته و نتیجه‌ی جستجو به صورت خودکار نمایان خواهد شد.

کتابچه‌‌ی آزمایشات

برای دانلود و مشاهده‌ی فایل PDF لیست آزمایشات آزمایشگاه پاتوبیولوژی فجر اینجا کلیک کنید.

تیتر
آشنایی کامل با آزمایش پی تی تی
اهمیت تست پروستات
آزمایش ان آی پی تی چیست؟
اهمیت آزمایش سل فری
آزمایش سل فری
آزمایش غربالگری اول باید ناشتا باشیم؟
آزمایش غربالگری دوم
آزمایش غربالگری سه ماه اول
هزینه آزمایش cell free DNA
آزمایش cell free DNA
آشنایی با انواع غربالگری بارداری
هر آنچه باید در رابطه با غربالگری جنین بدانید
غربالگری بارداری برای تشخیص چه بیماری هایی است؟
نکات آماده سازی مادران برای انجام تست غربالگری
آزمایش های غربالگری مادران باردار
مزیت های تست غربالگری
آزمایشات غربالگری؛موضوعی جدی برای مادران باردار
Multiple Carboxylase Deficiency (MCD)
Orotic Aciduria
Mevalonic Aciduria
۲-Hydroxyglutaric Acidemia
۳-Ketothiolase Deficiency
مشاوره ژنتیک
Phenylketonuria PKU
Jak2 gene mutation
Urine Amino acid Profile
Succinylacetone
Amino acid Profile in Amniotic Fluid
Isovaleric Acidemia
Propionic Acidemia
Glutaric Aciduria Type I and II
Tyrosinemia Type 1,2
Alcaptunuria
MCAD Deficiency
Maple Syrup Disease MSUD
OTC Deficiency/Urea Cycle Disorder
Methylmalonic Acidemia
چشم انداز متابولیسم سلول های سرطانی
Acylcarnitine Profile in Plasma
Metabolic Panel 1
Organic Acid
CSA
Jak2 gene mutation
CSA
بررسی متابولیک (آمینو اسیدها و آسیل کارنیتین ها)
Macro TSH
(ALT (SGPT
(Coombs (dIrect
(Anti Streptolysino O (ASO
(Anti dsDNA (IgG
 ASA-Anti sperm antibody
(Anti – Phospholipid Ab(IgG&M
(AST(SGOT
(Listeria Ab (IF
(Osmolality (24h/U
(Protein ( .. h/U
(Estradiol (Estrogen
(Double test(FBHCG and PAPPA
(IgE – Total (ECL
(Lactate (Acid Lactic
(LDH (Fluid
(PCT(Procalcitonin
(Protein (R/U
(Thyroid panel (T3-T4-TSH
۱۷ OH – Progesteron
(Renin (PRA
(TDM (HPLC
(Ristocetin Cofactor (Ri – Cof – test
۲ – ME
ADA
(Thyroglobulin Ab.(ATG
A.C.T.H
(Thyroglobulin (TG
Acid phosphatase
ACE
Aldolase
ACLA – Total
Acetaminophen
ALK
AFP
Acetylcholine esterase
AMA
Aldosterone
۵-HIAA – HPLC
Albumin
Amino acid
AMH
ANCA – C/P
Anti cardiolipin
Amniocentesis
Alpha-Beta -PCR
Amylase
ASMA
Anti-Thrombin III=AT-III
ASCA
ANA
Anti MCV
Anti SSA
Anti MOG
Anti-CCP
Anti TTG IgA/IgG
Amonia
Blood – Culture & Sensi
Bilirubin Total
Bilirubin Direct
BAP ostase
BHCG
Beta – HCG Titre
B2-Glycoprotein-IgG/M
B2 Microglobuline
Anti Gliadin IgA
B.M. Aspiration
AZF-PCR
C – Peptide
CA15-3
C3 ,C4
Beta 2 – Microglobulin
Ca -ionized
C3
Blood Group & Rh
Breast Disch.- Culture & Sensi
CA – 125
CA 19-9
CA15-3
Bucall Smear
Calprotectin, Stool
Bone Marrow
CH50
Citrate Urine
Chloride
Cholestrol
Calcitonine
Carbamazepin
CBC
CEA
Ceruloplasmin
CMV IgM
cmv p65
Coombs Wright
CRP
Cu
Cupper Urine
CPK
Cold Agg
Cryoglobolin
Creatinine
Coagulation Factor Assay
cortisol
Coombs( Indirect)
CRP hs
CMV-PCR
DMD
D-dimre
FBS
ESR
Esteriol
Digoxin
DHEA/DHEA-S
D – Dimer +
ENA
Cyclosporine
EBV IgG
EBV IgM
DNA Extraction
Glucose
Free testosterone
fructoseamin
GGT
Fibrinigen
Eosinophil – Total
G6PD یا (Glucose-6-phosphate dehydrogenase)
Free PSA
Ferritin
FDP=Fibrin Degrad. Product
Endo Myseal Ab IgA/IgM
folic acid
GTT – GCT
Hb Electrophoresis
G.H. Basal
FSH
GH
HBeAb
FISH
Hb A1c
Haptoglobin
Hams test
H. Pylori Stool
HBc – Ab – IgM
H. Pylori – IgA
HAV Ab IgM,IgG
HbsAg
HDL
H.Pylori – IgM
Hbs-ab
HBeAg
HPV Genotyping
HSV I & II-PCR
Homocysteine
HFE-PCR
HBV-PCR
HCV- Genotyping
HCV-PCR
Hcv Ab
ISO HEM AGG
HE4
HIV Ab
HLA B27,B8,B5
Insulin+Oral GTT
IgG2
HSV IgG
HSV IgM
Jo-1
Insulin Growth Factor
Insulin
HTLV1
inhibin B
Inhibin A
Lipoprotein-a (LP-a)
LDL
Kappa / Lambda Chain
Lipase
Iron
Leptospira
Leishman Body – D.S
Kala Azar
LH
LE – Cell
karyotype
Metabolic
Microsomal Ab (Anti TPO)
Mg – Ionized
k=Potassium
LKM
Lupus Anticoagulants=KCT
Malaria Smear
MacroProlactin
Mono Test
MT-PCR
Lithium
Myositis-Specific Antibody Panel
Myco Direct
MycoPlasma – IgG/M
N – PTH
Mycoplasma C
Na=Sodium
NBT
Neisseria
NIPT
Nasal Disch. – Eosinophil
OFT
Nose – Culture & Sensi
NMO
Occult Blood
Pap Smear
NMDA
Opium
Osteocalcin
Organic Acid
Phenylalanin-Tyrosine
Panel Reactivity
Ph=Phosphorus
platelet aggregation
Phenobarbital
phenytoin
prealbumin
pb
PMN
Progesterone
PNS
pyruvate
PMN – Drum Sticks
PSA
Prolactin
Pro BNP
QF-PCR
Protein – Total
Protein C
Protein S
PTT
Prothrombin Time = PT
Protein electrophoresis
Ristocetin Cofactor (Ri – Cof – test)
Renal calculi analysis
Ri-cof test
RPR
RNA Extraction
QF-PCR
Seminal Fluid Analysis
serum electrophoresis protein ElectR
serum rophoresis rotein ElectP
Reticulocyte
Serum IgG
RF
Rubella IgG
Rubbela IgM
Renal calculi
Stool Examination
SDFA
Selenium
Sucrose .h.test
Sputum – Culture & Sensi
Sickle- Prep
T3-Free
T4-Free
T3up take
Serum IgM
Serum IgA
Toxoplasma IgG Avidity
Toxo IgG
Trypsin Activity Stool
Triglycerides
Thrombin Time
TPMT
Toxo IgM
Testosterone
Troponine-ql
SHBG
TOXO – PCR
Urea serum
U.Urea
U.Protein
Urea random
urea 24hr
TSH Receptor Ab
Tacrolimus
urea 24 h and random
U-Urobilinogen-ql
U-24h-U-Volume
U.Reducing sub
Urine Creatinine 24 h
Uric Acid 24hr ( Urine
Urine Magnesium 24h
Urine calcium 24h
Uric acid. S&U
Urine Creatinine 24h,Random
Urine Analysis
Urine Analysis
Urine Analysis random
urine cystine
Urine Cytology
Vit D3
vitamin A
Urine protein 24h
Urine phosphorus
Urine Microalbumin 24 h
Zn
Uric Acid
VMA-Metanephrine-Normetanephrine
vitamin E
Vitamin B12
urine oxalate
Urea-Clearance
valparic acid
ترانسفرین,TIBC
VZV IgG
Widal test
VZV IgM
Wright
VZV-PCR
تست رد ابوت
بررسی ژنتیکی ناقلان و بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس
بررسی ژنتیکی فاکتور های انعقادی خونی
بررسی موتاسیون های NRAS, KRAS
ANDROSTENEDIONE
Anti TPO
تشخیص بیماریهای ژنتیکی و متابولیکی در آزمایشگاه فجر
اندازه گیری روزانه سرب

تست‌ها بر اساس بخش

انواع بیوپسی شامل معده- مری- کولون- روده باریک- رکتوم- پوست-ریه- پروستات –کبد- پانکراس و غیره

انواع بافت ها شامل Resection ها و excision های بزرگتر مثل آپاندیس- پوست- رحم- تخمدان- پستان –روده

رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E)

رنگ آمیزی اختصاصیی گلیکوژن PAS

پاپ اسمیر

ادرار

مایع بلور

مایع اسیت

مایع کیست تخمدان

FNA پستان

FNA غده بزاق

هر نوع FNA و در هر نوع مایع یا collection

آزمایشاتی که در بخش سیتوژنتیک انجام می شود:

 1. کاریوتایپ خون
 2. کاریوتایپ مایع آمنیون (آمینوسنتز)
 3. کاریوتایپ نمونه ی مغز استخوان
 4. FISH
 5. SDFA

در این بخش تست های غربالگری مربوط به سه نوع اختلال شامل اختلالات اکسیداسیون اسید چرب، اختلالات اسید آمینه ها و اسید های ارگانیک می باشد که بیش از ۴۲ آنالیت مورد بررسی قرار می گیرد.

 1. Confirmatory Organic acid and Fatty acid test (GCMS) + (Compounds)
 2. Newborn Screening for Inherited Metabolic Diseases (MS/MS) + (Compounds)
 3. Confirmatory test for Newborn Screening Inherited Metabolic Diseases (MS/MS) in Plasma, Serum, Urine, Amniotic Fluid + (Compounds)

برای مشاهده‌ی تست‌هایی که در این بخش از آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک در واقع شاخه ای از ژنتیک پزشکی است که به بررسی احتمال بروز بیماری های ژنتیکی و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از تکرار بیمای با هدف آینده و نسلی سالم می پردازد.

ازدواج هر دو فرد غیرفامیل نیز احتمال خطری در حدود ۲ تا ۳ درصد دارد . این احتمال در ازدواج با خویشاوندان بالاتر بوده و برحسب درجه خویشاوندی متفاوت است.

اگرچه متخصصین ژنتیک به شرط وجود سابقه خانوادگی عاری از بیماریهای وراثتی، برای ازدواج خویشاوندان درجه سه به بالا مانعی نمیبینند ولی بعنوان یک اصل کلی در صورت امکان، بهتر است قبل از ازدواج در هر مورد با مشاوره ی ژنتیک مشورت شود.

از اصلی ترین اهداف مشاوره ژنتیک، مشخص کردن خطر ابتلا یا تکرار یک بیماری ارثی در حاملگی است.

مشاوره ژنتیک در کلیه ی مراحل زندگی حائز اهمیت است، اما تقسیم بندی زیر متدوال می باشد:

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

این مشاوره که بیشتر در ایران رایج است ، به افرادی پیشنهاد میشود که قصد ازدواج به ویژه با خوشاوند خود را داشته و در عین حال نگران ابتلای فرزند آینده ی خود به بیماری ژنتیکی میباشند .

مشاوره ازدواج های فامیلی

ازدواج فامیلی، ازدواجی است که در آن زوجین با یکدیگر قرابت خویشاوندی داشته و دارای اجداد و ژن های مشابه و مشترک هستند. در حال حاضر هزاران نوع بیماری ارثی نادر شناخته شده اند که میتوانند از طریق به ارث رسیده ژن های مشترک از پدر و مادر ، فرزاندان را مبتلا سازند . این خطر در ازدواج های فامیلی بعلت وجود ژن های مشترک بیشتر بوده اما بدان معنا نیست که در ازدواج های غیرفامیلی هیچگونه خطری وجود نداشته باشد ، بلکه احتمال خطر پایین تر خواهد بود .

مشاوره قبل و حین بارداری

به خانواده هایی ارائه میشود که قصد بارداری دارند و به نوعی نگران سلامت نسل آینده ی خویش میباشند . مانند بارداری زیر ۱۸ سال  و بالای ۳۵ سال، وجود فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی، ابتلا یکی از والدین به یک بیماری ژنتیکی یا یک بیماری سیستمیک، سابقه سقط مکرر یا ناباروری.

مشاوره و تخمین خطر ابتلا به معلولیت وجود سوابق قبلی از ابتلا به معلولیت در فرد یا اعضا فامیل میتواند دلیلی برای نگرانی خانواده و مراجعه آنانجهت تشخیص علت معلولیت، ناتوانی و یا محاسبه میزان خطر تکرار معلولیت در نسل آینده باشد.

هدف از مشاوره ژنتیکی میتواند یکی از مواد زیر باشد

۱- کمک به شناخت بهتر بیماری ژنتیکی

۲- علائم و روش های تشخیصی

۳- پیش بینی و کنترل بهتر علائم بیماری

۴- جلوگیری از ابتلا یا تکراری بیماری

۵- پیشنهاد راهکارهای مناسب همچون:

 • تشخیص پیش از تولد (PND)
 • تشخیص قبل از لانه گزینی تخمک (PGD)
 • روش های جایگزینی بارداری طبیعی
 • غربالگری های ژنتیکی
 • آزمایشات تخصصی ژنتیکی

مشاوره ژنتیک در چه مواردی ضروری است ؟

 •     در ازدواج های خویشاوندی
 •     اختلالات عصبی-عضلانی مزمن یا پیشرونده
 •     بارداری پیش از ۱۸ سالگی و بالای ۳۵ سالگی
 •     اختلال رشد جسمی و کوتولوگی
 •     اختلالات رفتاری و روانی
 •     بروز نقایض مادرزادی مکرر
 •     سابقه تکرار بیماری در خانواده
 •     سابقه ابتلای فرزندان قبلی به بیماری ژنتیکی
 •     اختلالات متابولیک ، چاقی ، دیابت
 •     ناتوانی ها و کم توانیهای ذهنی
 •     ظاهر غیر طبیعی اندام ها
 •     سابقه معلولیت در والدین یا اعضای خانواده
 •     هرگونه مشکل و ناتوانی های جسمی
 •     رویارویی مادر باردار با عوامل خطر همچون اشعه ، عفونت ، مواد شیمیایی و ….
 •     انواع سرطان
 •     بیماری مادرزادی قلبی – عروقی
 •     اختلالات سوخت و ساز بدن
 •     ابهام تناسلی در روند بلوغ
 •     شناسایی افراد ناقل ژن بیماری هایی مانند تالاسمی ، هموفیلی و کم خونی داسی شکل
 •     نگرانی از خطر بروز مکرر یک بیماری فامیلی
 •     سابقه ی نازایی و ناباروری
 •     سابقه ی سقط های مکرر و مرده زائی
 •     نابینایی ، ناشنوایی
 •     سونوگرافی و یا آزمایش غربالگری غیر طبیعی و مشکوک

**در مرکز ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر مشاوره ژنتیک توسط متخصصین ژنتیک مجرب و مورد تائید وزارت بهداشت انجام می گیرد**

ازمایشات مربوط به بخش  ژنتیک مولکولی

 • الفا و بتا تالاسمی
 • A2f
 • Jak2 PCR
 • Connexin 26
 • BRCAI, II
 • HFE
 • Patternity
 • N-ras/K-ras
 • CFTR
 • DMD
 • PKU
 • FactorII
 • Factor V leiden
 • MTHFR
 • Panel Thrombophilia

بخش عفونی مولکولی

 • HPV PCR
 • HBV PCR
 • HCV PCR
 • MT PCR
 • HSV PCR
 • CMV PCR
 • HSV genotyping
 • HPV 16
 • HPV 18

آنالیز اسپرم به روش CASA

Urine Analysis
Urine Analysis
U-Urobilinogen-ql
Osmolality (24h/U)
U-24h-U-Volume
U.Reducing sub
Renal calculi
Urea-Clearance

آزمایشات مربوط به بخش الکتروفورز

۱-      HbA1C

۲-      Hemoglobin electrophoresis

۳-      protein serum electrophoresis

۴-      Serum / urine protein electrophoresis, Immunofixation/Immunotyping, serum free kappa and lambda light chains

آزمایشات قابل انجام در بخش انگل شناسی

 • Smear for Leishman Body
 • Smear for malaria
 • Stool OP
 • Occult Blood
 • Scotch tape test
 • Stool pH
 • Sudan III (Fat)
 • Toxoplasma Ab (IgG) (ECL)
 • Toxoplasma Ab (IgM) (ECL)
 • Echinococcus Ab (EIA)

ISO HEM AGG
RPR
Serum IgG
Coombs( Indirect)
CRP hs
Hbs-ab
HAV Ab IgM,IgG
LE – Cell
۲ – ME
RF
Serum IgM
Anti MCV
ENA
Widal test
Coombs (dIrect)
CA 19-9
Listeria Ab (IF)
Mono Test
Serum IgA
NMDA
Endo Myseal Ab IgA/IgM
Anti SSA
Myositis-Specific Antibody Panel
HIV Ab
Inhibin A
VZV IgM
HTLV1
Rubella IgG
CRP
Rubbela IgM
HSV IgG
HSV IgM
EBV IgM
Leptospira
HbsAg
Wright
Coombs Wright
inhibin B

کاربردهای مختلف فلوسیتومتری

 •      ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن،
 •      بیماری پلاسماسل ها،
 •      پایش درمان در لوسمی ها،
 •      تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری،
 •      بررسی کمی سلول های ایمنی

جداسازی سلولی sorting

یشترین مورد استفاده از فلوسایتومتری ارزیابی آنتی‌ژن‌های سطحی بیان‌شده بر روی سلول‌ها می‌باشد. اما علاوه بر آن سلول‌ها ممکن است با روش‌های مختلف برای اندازه‌گیری خصوصیات عملکردی بوسیله فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گیرند. می‌توان تغییرات زمانی بیان گیرنده‌ها را تعیین کرد یا برهمکنش یک نوع سلول را با سلول دیگر اندازه‌گیری نمود. بعلاوه، امکان ارزیابی تغییرات در فعالیت آنزیم‌ها و پتانسیل غشایی وجود دارد. همچنین می‌توان آزمایشاتی برای نشان دادن فاگوسیتوز و آزادسازی مولکول‌های فعال زیستی (bioactive) انجام داد.

کارآیی اصلی این جداسازها، جدا کردن جمعیت‌های سلولی دلخواه از میان جمعیتی هتروژن از سلول‌ها برای مطالعه بیشتر می‌باشد. بطور کلی اگر سلول یا ذره‌ای دارای خصوصیات منحصر به فردی از نظر فیزیکی یا شیمیایی باشد با استفاده از آن خصوصیات می‌توان براحتی آن را شناسایی کرده و توسط flow sorter از دیگر سلول‌های همراه جدا کرد.

روش فلوسیتومتری در سایه افزایش تعداد انتی بادی ها،تترامرها و رنگ های تولید شده برای استفاده درارزیابی فعالیت سلولها به عنوان یک ابزار مهم در مطالعه سلولهای سیستم ایمنی در امده است.و این امکان را فراهم اورده که انواع سلول های موجود در نمونه خون یا سلولهای کشت شده به تفیکیک مورد ارزیابی قرار بگیرند

بررسی مستقیم و کشت نمونه های مختلف جهت بررسی قارچ

رنگ آمیزی های اختصاصی

آزمایش مستقیم و کشت باکتریایی نمونه های ادرار, خون , مدفوع, CSF

آنتی بیوگرام

رنگ آمیزی های اختصاصی مانند ذیل نلسون و آلبرت

Breast Disch.- Culture & Sensi
Sputum – Culture & Sensi
Nose – Culture & Sensi

Thrombin Time
Protein C
Cold Agg
Ri-cof test
Hb A1c
platelet aggregation
Cryoglobolin
Fibrinigen
Hb Electrophoresis
Eosinophil – Total
PMN – Drum Sticks
Protein S
Lupus Anticoagulants=KCT
Leishman Body – D.S
Kala Azar
Malaria Smear
Reticulocyte
PTT
Prothrombin Time = PT
Hams test
Sucrose .h.test
Coagulation Factor Assay
PMN
ACLA – Total
Blood Group & Rh
Nasal Disch. – Eosinophil
NBT
ESR
OFT

Anti TPO
ANDROSTENEDIONE
Esteriol
T3-Free
Free PSA
MacroProlactin
PSA
BAP ostase
CA – ۱۲۵
ASCA
Digoxin
Double test(FBHCG and PAPPA)
CA 15-3
Insulin Growth Factor
HBc – Ab – IgM
Osteocalcin
H. Pylori – IgA
MycoPlasma – IgG/M
Testosterone
Troponine-ql
Insulin+Oral GTT
Estradiol (Estrogen)
۱۷ OH – Progesteron
T4-Free
Prolactin
A.C.T.H
Beta – HCG Titre
ANCA – C/P
DHEA/DHEA-S
Anti – Phospholipid Ab(IgG&M)
B2-Glycoprotein-IgG/M
N – PTH
G.H. Basal
Ferritin
Mycoplasma C
VZV IgG
T3up take
cortisol
Insulin
LH
AFP
FSH
CEA
PNS
Pro BNP
B2 Microglobuline

تست‌ها بر اساس دوران بارداری

آزمایش NIPT یا NIFTY – تست غیر تهاجمی تشخیص پیش از تولدسندرم داون و ناهنجاری های کروموزومی (cell free DNA)

در طی دو دهه اخیر روش های مختلفی شامل اندازه گیری مارکرهای شیمیایی و پارامترهای سونوگرافی و همچنین ترکیب این دو با هم، برای غربالگری سندرم داون ابداع شده است، اما به علت اشکالات موجود در این روش ها، دانشمندان همیشه به دنبال یافتن روش هایی بهتر بودند. بزرگترین ایراد در روش های سنتی غربالگری، در صد بالای نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب و در مورد آزمایش های تائیدی، احتمال سقط جنین به علت تهاجمی بودن روش نمونه گیری است. نتیجه مثبت کاذب یعنی در عین حالی که بیماری وجود ندارد جواب تست مثبت می شود. جواب منفی کاذب یعنی در حالی که بیماری وجود دارد نتیجه تست منفی است.

در سال ۱۹۹۷ دانشمندان به وجود DNA جنین در خون مادر پی بردند. این کشف مهم، اساسی شد برای ظهور روش های غیر تهاجمی تشخیص سندرم داون. بالاخره موفقیت واقعی در سال ۲۰۰۸ حاصل شد زمانی که محققین، قدرت تشخیص اختلالات کروموزومی جنین را با استفاده از روش تعیین توالی DNA جنین در خون مادر با درستی حدود ۱۰۰ در صد به اثبات رساندند.

اصول این روش بر پایه اندازه گیری DNA آزاد در جنین در خون مادر است که از سلول های جفت آزاد می شوند.

صاجب نظران، این کشف را یک انقلاب در روش های تشخیصی دوران بارداری می دانند و پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک تست های مبتنی بر آن، به صورت کامل جایگزین روش های سنتی غربالگری گردد.

مطالعاتی که اخیراً گزارش شده است میزان تشخیص این روش را برای تریزومی ۲۱ به میزان ۹/۹۹ درصد نشان می دهد. این بدین معناست که با این آزمایش می توان ۹/۹۹ درصد از موازد سندرم داون را تشخیص داد. یعنی میزان منفی کاذب آن کمتر از ۱/۰ درصد است.

عمرDNA جنین که در خون مادر وجود دارد بسیار کوتاه بوده و بلافاصله بعد از تولد از خون مادر محو می گردد بنابراین بارداری های قبلی اثری در نتیجه تست ندارد.

باید توجه داشت که انجام این تست، نیاز به آزمایش آلفا فتوپروتئین را برای بررسی اختلالات رشد لوله عصبی جنین در سه ماهه دوم از بین نبرده و خانم باردار باید حتماً در هفته های ۱۵ تا ۲۰ باردار مجدداً به آزمایشگاه مراجعه کند.

اصولاً انتخاب بین تست های غربالگری که در آن احتمال خطا بالاست و روش های تهاجمی (آمنیوسنتز یا CVS ) که احتمال سقط جنین را به همراه دارند برای زنان باردار کار دشواری است اما ظهور این روش های جدید، تصمیم گیری را آسان تر کرده است.

مزایای تست:

•     غیر تهاجمی بودن: برای انجام آزمایش فقط به چند سی سی از خون مادر احتیاج است.
•    حساسیت و صحت بالای تست: (بیشتر از ۹/۹۹ درصد)
•    تشخیص زود هنگام: آزمایش از هفته ۱۰ باردار قابل انجام بوده و این زمان به تصمیم گیری بهتر کمک می کند.
•    جوابدهی سریع: جواب آزمایش طی ۱۰ روز آماده می شود.

پیشنهادات

•    به کاربردن این تست در مورد بارداری های پر خطر مانند زنان باردار بالای ۳۵ سال و کسانی که نتیجه پر خطر (مثبت) در روش های غربالگری رایج داشته اند.
•    کاربرد این تست برای کسانی که از نحوه نمونه گیری روش های تهاجمی وحشت دارند.
•    انجام تست برای زنانی که نمی توانند خطر سقط در روش های تهاجمی را بپذیرند.
•    انجام آمنیوسنتز در مورد کسانی که نتیجه مثبت در تست NIPT داشته اند.
•    انجام آزمایش آلفافتوپروتئین در سه ماهه دوم برای بررسی اختلالات رشد لوله عصبی جنین.

به خاطر داشته باشید که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند.

آمنیوسنتز
کیسه آب جنینی کیسه ای است که در اولین هفته ای که جنین داخل رحم تشکیل می شود، مایع آمنیوتیک حاوی سلولهای جنینی ، پروتئینها و ادرار جنین است. وجود مایع آمنیوتیک در کیسه آب جنینی و در اطراف جنین می تواند جلوی حوادث و آسیب ها را بگیرد و کاهش آن با خطرات زیادی برای جنین و مادر همراه است.

آمنیوسنتز چیست؟

آمنیوسنتز به عنوان یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل از تولد  مطرح می شود که طی آن مقدار کمی از مایع آمنیون گرفته شده  و مورد بررسی ژنتیکی قرارمی‌گیرد. شایع ترین آزمایشات انجام شده روی نمونه بدست آمده آزمایشات کروموزومی و بررسی آنوپلوئیدی‌ها است. این آزمایش در حوالی هفته های ۱۵ الی ۱۸ حاملگی انجام میگردد.  در این زمان رحم و جنین بزرگ شده و به اندازه کافی مایع آمنیوتیک وجود دارد که بتوان این حجم مایع  را از آن گرفت  و مشکلی هم برای جنین پیش نیاید.

چه افرادی باید مورد بررسی آمنیوسنتز قرار بگیرند؟

br />1.    زنان بارداری که در روش‌های غربالگری ریسک بالا داشته‌اند.
۲.    زنان باردار با نتایج غیر طبیعی در سونوگرافی.
۳.    زوج هایی که دارای ریسک بالای داشتن فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی قابل تشخیص مثل تالاسمی یا سیکل سل باشند.
۴.    افرادی که سابقه ی سقط مکرر و یا تولد کودک با مشکلات کروموزومی نظیر سندرم داون دارند.
۵.    زوج هایی که خودشان حامل جابجایی یا ناهنجاری کروموزمی می‌باشند.

نحوه ی انجام آمنیوسنتز :

پس از مشخص شدن سن جنین، ضربانات قلب، محل جفت و میزان حجم آمنیون با کمک سونوگرافی، محل مناسب برای انجام نمونه گیری انتخاب می شود. شکم مادر در محل رحم ضد عفونی و بی حس می گردد سپس سوزن مخصوص تحت کنترل مستقیم اولتراسوند  وارد رحم و سپس کیسه آب شده و میزان کمی از مایع آمنیون (حدود ۲۰ میلی لیتر) گرفته شده و جهت بررسی ژنتیکی به آزمایشگاه فرستاده می شود.
میزان درد ناشی از این تست کمتر از درد ناشی از یک تزریق عضلانی است.

چه نقایصی توسط آمنیوسنتز تشخیص داده می شوند؟

از آمنیوسنتز برای تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی و مشکلات جنینی دیگر استفاده می‌شود مانند  :
سندروم داون (تریزومی ۲۱)، سندروم ادوارد (تریزومی ۱۸)، سندروم پاتائو (تریزومی ۱۳) و به طور کلی تمامی آنوپلوئیدی ها

سندروم  X شکننده
نقص لوله عصبی بوسیله تعیین سطح آلفافیتوپروتیین

چه مواردی را نمی‌توان با آمنیوسنتز مورد بررسی قرار داد؟
در هر حاملگی ریسکی حدود ۵ تا ۳ درصد برای بروز اختلالات مادرزادی با علل نامشخص، وجود دارد. برای نمونه می‌توان از عارضه لب شکری، اختلالات ذهنی و آسیب‌های قلبی – عروقی نام برد. روش آمنیوسنتز در بررسی این گروه از اختلالات و بیماری‌های مادرزادی کاربردی ندارد.

آیا آمنیوسنتز تست پرخطری می باشد؟

احتمال سقط جنین در نمونه گیری حدود ۵/۰ تا ۱ درصد برآورد می شود و خطر بروز عفونت بدنبال این تست حدود ۱ مورد از هر ۳۰۰۰ آمنیوسنتز برآورد شده است.
سوراخ کیسه آمنیونی بهبود می‌یابد و حجم مایع خارج شده از کیسه آب جنین ظرف مدت کوتاهی جبران شده و به میزان طبیعی باز می گردد.
گروه خونی مادر قبل از انجام تست تعیین شده و در صورت منفی بودن Rh مادر، جهت جلوگیری از آسیب جنین تزریق آمپول روگام به مادر باید صورت گیرد.
هنگام نمونه گیری و پس از انجام تست ممکن است احساس مختصر درد و اسپاسم ناحیه ی زیر شکم در مادر بوجود آید و لک خون یا خروج اندک مایع ببیند که ظرف مدت ۱ تا ۲ روز از بین خواهد رفت.
حدود ۱-۲ % زنان باردار پس از انجام تست دچار اسپاسم های شدید یا نشت مایع و خونریزی شوند که در چنین شرایطی حتما باید با پزشک معالج تماس گرفته شود.

مزایای آمنیوسنتز

به طور خلاصه می توان گفت که آمنیوسنتز یک پروسه کم ‌خطر است که اطلاعات مفیدی را درارتباط با بسیاری از مشکلات کروموزومی و ناهنجاری های احتمالی جنین در اختیار قرار می‌دهد.

تست های غربالگری دوران بارداری 

 1. غربالگری سندروم داون در سه ماهه ی اول
 2. غربالگری سندروم داون در سه ماهه ی دوم (کواد مارکر(
 3. غربالگری یکپارچه  (Integrated)
 4. غربالگری متوالی(sequential)

برای هر خانم باردار به طور کلی احتمال داشتن فرزندی با نقایص مادرزادی وجود دارد. اگرچه این احتمال خیلی زیاد نیست اما با انجام تست های غربالگری می توان تا حد زیادی به میزان واقعی این احتمال پی برد.


نقایصی که در تست های غربالگری دوران بارداری بررسی می شوند عبارتند از:

اختلالات کروموزومی از قبیل تریزومی ۲۱ (سندرم داون) و تریزومی ۱۸(سندروم ادوارد) و تریزومی ۱۳(سندروم پاتائو) اختلالات ساختمانی از قبیل نقص لوله ی عصبی باز (NTDs= نوعی اختلال مادرزادی در مغز یا نخاع است و شایعترین اختلال ناتوان کننده مادرزادی می باشد. این اختلال در ماه اول بارداری رخ می دهد؛ پیش از آنکه مادر متوجه بارداری خود شده باشد. شایعترین انواع آن اسپاینا بیفیدا، آننسفالی و انسفالوسل می باشند) و نقایص قلبی.

سندرم داون یک اختلال کروموزومی مادرزادی می باشد. شخصی که سندرم داون دارد علاوه بر اینکه دارای چهره مشخص و متفاوتی می باشد دچار ناتوانی در یادگیری و مشکلات پزشکی نیز هست. هیچ درمانی برای سندرم داون وجود ندارد و تا آخر عمر همراه فرد می باشد. شخصی که سندرم داون دارد در واقع کروموزوم شماره ۲۱ او به صورت ۳ تایی (تریزومی) است.

شیوع سندرم داون در حدود ۱ به ۸۰۰ در بارداری‌ها است. هر شخصی ممکن است نوزادی با سندرم داون داشته باشد اما هرچه سن مادر بیشتر باشد خطر داشتن چنین نوزادی بیشتر می شود. به طور مثال برای یک زن ۲۰ ساله احتمال به دنیا آوردن بچه ای با سندرم داون ۵۰۰/۱ است. این احتمال برای یک زن ۳۵ ساله ۲۷۰/۱ خواهد بود. به هر حال اکثر نوزادان مبتلا به سندرم داون از زنان جوان متولد می شوند به خاطر اینکه تعداد زایمان ها در این سنین بیشتر است.

سندرم داون در دوران بارداری از طریق تست های غربالگری و تشخیصی قابل شناسایی می باشد.

تست های غربالگری سندرم داون (منگولیسم)

تست های غربالگری شانس یا احتمال این که جنین یکی از چند بیماری مشخص را داشته باشد نشان می دهد. در واقع این تست به طور یقین نمی تواند به ما بگوید که آیا نوزاد شما مشکل دارد یا نه.اگر نتیجه تست مثبت باشد این بدین معنی است که احتمال وجود نقص بالاتر از دیگران است.به همین خاطر پزشک شما ممکن است برای شما تست‌های تشخیصی انجام دهد تا از بابت سالم بودن جنین مطمئن شود.

اگر نتیجه تست غربالگری منفی شود این بدین معنی است که احتمال وجود نقص در نوزاد شما هنگام تولد آنقدر پایین است که احتیاج به پیگیری ندارد. لیکن تضمینی وجود ندارد که شما یک نوزاد طبیعی داشته باشید.

مزیت تست‌های غربالگری این است که هیچ‌گونه ریسک سقط را به همراه ندارد و صدمه‌ای به جنین نمی‌رساند.

غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول بارداری

غربالگری سه ماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی است. این غربالگری می‌تواند به عنوان قسمتی از یک آزمایش ترکیبی و یا مرحله‌ای از یک روش غربالگری باشد. غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول بین هفته ۱۱ تا ۱۴ بارداری قابل بوده و به وسیله آن ریسک سندرم داون (تریزومی ۲۱) و تریزومی ۱۳ و ۱۸ محاسبه می‌گردد.

این روش تشکیل شده از یک آزمایش خون، که طی آن دو ماده PPAP-A و free hCG در خون مادر اندازه‌گیری می‌شود و انجام سونوگرافی.

در سونوگرافی، تجمع مایع پشت گردن جنین یا NT اندازه‌گیری می‌شود. در واقع در این قسمت ممکن است علامتی برای بروز سندرم داون و یا تریزومی ۱۸ باشد.

مجموع نتایجNT، آزمایش خون مادر و سن مادر با یکدیگر تفسیر شده و یک ریسک عددی بدست می‌آید که بر اساس آن می‌توان تصمیم گرفت که قدم بعدی چیست.

در غربالگری سه ماهه اول بارداری قدرت تشخیص سندرم داون در حدود ۸۴% است یعنی با استفاده از آن ۸۴% موارد سندرم داون را می‌توان تشخیص داد و ۱۶%موارد بدون تشخیص مانده و نوزادان، بیمار به دنیا می‌آیند.وقتی که ضخامت NT افزایش دارد، جنین ممکن است نقص قلبی یا شرایط ژنتیکی دیگری داشته باشد در این شرایط پزشک شما ممکن است آزمایشات تکمیلی دیگری در هفته ۲۰ بارداری برای شما پیشنهاد کند.

غربالگری سندرم داون در سه ماهه دوم بارداری

این غربالگری که کوآدمارکر یا کوآد راپل یا به اختصار کواد نامیده می‌شود برای غربالگری سندرم داون، تریزومی ۱۸ و نقص لوله عصبی(ONTD)  و سندرم SLOS  انجام می‌شود. در این تست چهار ماده آلفافتوپروتئین، استریول آزاد،hCG  و  Ingibin A در خون مادر اندازه‌گیری می‌شوند.

این تست معمولاً بین هفته ۱۵ تا ۲۰ بارداری انجام می‌شود اما بهترین زمان انجام آن هفته ۱۵ تا ۱۸ است. سن جنین در زمان انجام تست، در محاسبه ریسک نقش زیادی دارد. بهترین روش محاسبه سن جنین سنوگرافی است، بنابراین بهتر است هنگام مراجعه به آزمایشگاه گزارش سونوگرافی خود را به همراه داشته باشید. قدرت تشخیص تست کوآدمارکر حدود ۸۰% موارد برای سندرم داون است.
آزمایش AFP که در تست کواد انجام می‌شود نقص لوله عصبی (ONTD) را در ۸۰% موارد غربال می‌کند. دقت داشته باشید که این تست فقط در سه ماهه دوم ارزش دارد.

غربالگری یکپارچه  (Integrated)

نتایج بدست آمده برای غربالگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم می‌تواند به صورت ترکیبی به کار برده شود تا قدرت تشخیص سندرم داون افزایش پیدا کند. در این صورت قدرت تشخیص سندرم داون به بیشتر از ۹۰% می‌رسد. نتیجه نهایی، تا انجام و تکمیل آخرین مرحله (تست کوآد) آماده نمی‌شود. در واقع سونوگرافی و آزمایش خون مرحله اول در بین هفته ۱۱ و ۱۴ بارداری و آزمایش خون مرحله دوم بین هفته ۱۵ تا ۱۸ صورت می‌گیرد. از مزایای این روش می‌توان به پایین بودن مثبت کاذب این تست و قدرت تشخیص بالای آن حدود ۹۲% اشاره کرد.

غربالگری متوالی  (Sequential)

در این روش ابتدا غربالگری سه ماهه اول انجام می‌شود و براساس نتایج غربالگری سه ماهه اول، خانم‌های باردار به سه دسته ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک پایین تقسیم می‌شوند. زنان با ریسک بالا برای انجام) CVS نمونه برداری از پرزهای جفتی جنین( فرستاده می‌شوند. آنهایی که ریسک پایین دارند احتیاجی نیست که تست غربالگری یا تشخیصی دیگری در موردشان اجرا شود و فقط زنانی که دارای ریسک متوسط باشند، کاندید انجام غربالگری مرحله دوم (کوآد) هستند.

تست‌های تشخیصی سندرم داون (منگولیسم)

این تست‌ها می‌توانند وجود نقص جنین را به طور یقین نشان دهند و در واقع تست‌های غربالگری را رد و یا تأیید می‌کنند.

استفاده از تست‌های تشخیصی از قبیل آمنیوسنتز ریسک سقط جنین را به همراه دارد به همین دلیل اینگونه روش‌های تهاجمی با وجود دقیق بودنشان به همه زنان باردار پیشنهاد نمی‌شود. تست‌های تشخیصی موقعی پیشنهاد می‌‌شود که ریسک بالای سندرم داون در تست غربالگری گزارش شود.

*اگر نتایج غربالگری نشان دهنده ریسک بالا باشد تست‌های زیر انجام می‌شود:

۱- آزمایش مولکولی و غیر تهاجمی (NIPT): اندازه گیری DNA آزاد جنین در پلاسمای مادر (cell free DNA) است که ازسلول‌های جفت آزاد میشوند ، دلیل غیر تهاجمی بودن NIPT این است که برای انجام این آزمایش فقط به چند سی سی از خون مادر احتیاج است.
۲- CVS: در این روش مقادیر کم سلول‌های جنین از روی جفت بوسیله ابزار مخصوصی از راه دهانه رحم گرفته می‌شود. این کار، گاهی با استفاده از سرنگ و از طریق دیواره شکم و مراقبت با استفاده از سنوگرافی انجام پذیرفته، سپس برروی سلول‌های بدست آمده آزمایش صورت می‌گیرد.
۳- آمنیوسنتز: در این تست مقدار کمی از مایع آمنیوتیک که حاوی تعدادی سلول جنینی است، بوسیله سرنگ و با مراقبت از طریق سنوگرافی گرفته می‌شود. این تست در هفته‌های ۱۶ تا ۲۰ بارداری انجام می‌شود.

لازم به ذکر می‌باشد که با انجامCVS  و آمنیوسنتز حدود ۱ درصد خطر از دست رفتن وجود دارد، اگرچه ریسکCVS  بیشتر است

تست‌ها بر اساس پنل

Adrenal Function tests

Allergy Tests

Aminoacids

Anemia

Atherosclerosis, Myocardial infarction, Cerebrovascular accident, Alzheimer disea

Atherosclerosis

Autoimmune Diseases

Cardiotropic pathogens

cardiovascular Disease

Chronic Fatigue syndrome

Coagulation Tests

Comprehensive Metabolic Profile

CSF diagnostic tests

Diabetes Profile

Early detection of chronic renal failure

Early detection of colon cancer

Early detection of prostatic cancer

Gonadal Function Evaluation – women

Gonadal Function Evaluation – men

Haematological Tests

Hemoglobinopathies

Hemolytic Anemia

Hepatitis

Hypercoagulability state Test

Hypertension Profile

Infectious Arthritis Profile

Infectious disease evaluation

Infertility Assessment

Inflammatory Myopathies

Liver Disease Evaluation

Newborn screening

Oncological Disease

Initial screen for Autoimmune connective tissue diseases

Iritis and Uveitis

Lymphotropic Pathogens

Metabolic disease evaluation

Molecular Diagnosis

Neurological Disease Evaluation

Neurotropic Pathogens

Pancreatic Disease Disease

Protein Diagnostic Tests

Renal diesease

Rheumatologic and musculoskeletal Disease Evaluation

Thalassemias

Therapeutic Drug Monitoring

Thrombophilia Profile

Thyroid diseases Evaluation

Viral Hepatitis profile

General Chemistry

Immunochemistry

Hematology / Cytology

Microbiology / Infectious Disease

Dexamethason Suppression test

Exercise stimulation test for GH

ACTH stimulation test – Synacthen test

GH Stimulation test – Clonidine Test

LH-RH Test – LH/FSH stimulation test

TRH-Test TSH simulation test

Addison’s Disease & Cushing’s Syndrome

Thyroid Function Test

Diabetes Panel

Tumor Markers

Bone Markers

Neurology Panel

Meningitis & Encephalitis

Rheumatology & Autoimmune disorders

Gluten Sensitivity & Celiac Disease Abs

Cardiac Panel

Hematology Disease Panel

Molecular Diagnosis in Hematology Department

Fertility & Endocrine Evaluation Panel

Prenatal Panel & Proteinuria & Menopause

Ovarian & Breast Cancer

Cervical Cancer

polycystic ovary syndrome-PCOS

Sexually Transmitted Diseases

TORCH Study

Colon Cancer

pancreatic cancer

Pancreatic Insufficiency & Pancreatitis

gastrointestinal infection

Peptic Ulcer

Infectious agents

Liver Disease

Hepatobilliary Panel

Hepatitis Panel & Other Viruses

Lung Disease

Tuberculosis

Kidney & Urinary Tract Disorders, Kidney stones, Proteinuria

Flow cytometry, CD Markers & HLA Panel HLA Panel

Immunogram

TDM

Drug Abuse

Urine 24hrs. & Random Urine Analytics

Miscellaneous

آزمایش‌های بررسی سلامت

تست چکاپ برای کودکان

 1. تست های ارزیابی کم خونی
 2. تست های ارزیابی التهابات و عفونت ها
 3. تست های ارزیابی دیابت نوع ۱
 4. تست های ارزیابی چاقی و اضافه وزن
 5. تست های ارزیابی عملکرد تیروئید
 6. تست های ارزیابی رشد
 7. ارزیابی مسمومیت با سرب

 

ارزیابی کم خونی

بسیاری از کودکان و نوجوانان ممکن است در طول دوران کودکی خود در معرض ابتلا به کم خونی باشند، این مشکل در سال های بعد زندگی آن ها هم ادامه خواهد داشت. علت کمبود آهن در بدن و یا کم خونی کودک، فقدان آهن مورد نیاز در خون است.

همراهی کم خونی فقرآهن و مخدوش شدن نمو حرکتی، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه ۱۹۷۰ احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته ها را تأیید کرد. آثار حرکتی، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقرآهن این آثار دیرپا هستند.

ارزیابی التهابات و عفونت ها

عفونت از بیماری هایی است که اگر در کودک پدیدار شود، درمان آن به این سادگی ها نیست و نیاز به مراقبت و درمان دارویی دارد، اما این بیماری هم مثل بیماریهای دیگر راههای مختلفی برای پیشگیری دارد که میتواند خطر ابتلا به بیماری را کاهش دهد.

گاهی هم با عدم رسیدگی به موقع بیماری ممکن است، عوارضی را حتی در بزرگسالی کودک داشته باشد و حتی منجر به از دست دادن اندام های مهمی مثل کلیه و دیالیزی شدن کودکان هم شود یا اختلال هایی در عملکرد اندام های داخلی بدن به همراه داشته باشد.

برای فرار از این بیماری ها باید از علائم بیماری و اینکه از کجا سر درمی آورند و چه زمانی خطرناک می شوند، آگاهی داشته باشید.

ارزیابی دیابت نوع ۱

در این بیماری پانکراس انسولین کافی را برای بدن کودکانتان تولید نمی کند و باید انسولین جایگزین شود.

دیابت نوع یک در کودکان با نام های دیابت وابسته بر انسولین و دیابت کودکانه شناخته می شود.

تشخیص این بیماری ابتدا به نظر دشوار می آید. ناگهان شما و کودکان باید یاد بگیرید تا با توجه به سنتان تزریقات را انجام دهید و میزان کربوهیدرات های مصرفی را بسنجید و قند خون را کنترل کنید.

اگرچه دیابت نوع یک در کودکان به مراقبت دائمی نیاز دارد ولی پیشرفت های امروزی در قند خون و دریافت انسولین باعث شده است تا مدیریت این بیماری ساده تر صورت گیرد.

ارزیابی چاقی و اضافه وزن 

با توجه به روند رشد و تغییرات طبیعی و فیزیولوژیک در وزن و قد، تعریف صحیح اضافه وزن و چاقی و همچنین ارزیابی آن در سنین کودکی و نوجوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نوجوانان در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کـشورهایی که در آنها سوء تغذیه ناشـی از کمبـود دریافـت هنـوز یـک مشکل سلامت عمومی است، در حال افـزایش اسـت.

شواهد نشان میدهد کـه چـاقی و اضـافه وزن در دوران کودکی عوارض نامطلوب بهداشتی، اقتـصادی و اجتمـاعی را در بزرگسالی به دنبال خواهد داشت.

ارزیابی عملکرد تیروئید

یکی از عارضه هایی که والدین را نگران می کند، تیروئید در کودکشان می باشد. کم کاری تیروئید در کودکان و نوزادان باعث کندی رشد و ناتوانی بارز ذهنی می شود.

این علائم در ابتدای تولد خود را نشان نمی دهند. سن و میزان شدتی که این علائم خود را نشان می دهند بستگی به چگونه کار کردن غده تیروئید دارد.

ارزیابی رشد

ارزیابی ویژگی های رشد جسمانی از جمله، قد، وزن، دور سر و مواردی از این قبیل که در معاینات جسمانی و آزمایشات اختصاصی خلاصه می شود، بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ زیرا اگر کودکی در این سنین دچار تاخیر در تکامل رشد شود، نیازمند مداخلات درمانی است.

ارزیابی مسمومیت با سرب

مسمومیت با فلزات سنگین مخصوصا مسمومیت با سرب یک مشکل ویژه بهداشت عمومی در اطفال است.

در جوامع شهری نیز با توجه به رشد و توسعه صنایع در شهرها و افزایش میزان حمل و نقل شهری و آلودگی ناشی از آن، این مسمومیت مساله ای است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

با در نظر گرفتن عوارض مسمومیت با سرب در کودکان و اثرات آن در ممانعت از رشد کافی و کاهش میزان بهره هوشی و نیز عوارض جانبی دیگر، اهمیت ارزیابی این فلز خطرناک برای سلامت اطفال بیش از پیش مورد توجه است.

هنگامی که می‌خواهید به کودکتان برای شاد و سالم زندگی کردن کمک کنید، چکاپ رشد بسیار مهم و حیاتی است. متاسفانه بسیاری از والدین، زمانی که کودکانشان مریض نیستند، آنها را نزد پزشک نمی‌برند، که این موضوع در واقع در طول زمان باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود.

آوردن فرزندتان برای تست‌های منظم نزد پزشک کمک می‌کند که پزشک متوجه شود چه چیزی برای کودک طبیعی است بنابراین بیماری‌ها به راحتی تشخیص داده می‌شوند. آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی فجر با استفاده از امکانات مدرن خود آزمایش چکاپ رشد کودک را ارائه می‌دهد.

پانل چکاپ بانوان

 1. تست های ارزیابی کم خونی
 2. تست های ارزیابی دیابت
 3. تست های ارزیابی عملکرد کبد
 4. تست های ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری
 5. تست های ارزیابی سلامت قلب و عروق
 6. تست های ارزیابی وضعیت استخوانی
 7. تست های ارزیابی عملکرد غدد درون ریز
 8. غربالگری عفونت ها پیش از بارداری
 9. تومورمارکرها
 10. ارزیابی بیماری های خودایمن

ارزیابی کم خونی 

کم‎خونی فقر آهن، شایع‎ترین علت کم‎خونی در زنان است. این بیماری به دلیل کمبود آهن در تغذیه، دفع بیش‎ از حد خون در بلندمدت (مانند خونریزی گوارشی) یا سوءجذب آهن رخ می‌دهد.

شایع‎ترین علائم‎ عمومی این بیماری، احساس‎ سستی، خستگی‎ همیشگی یا هنگام فعالیت و احساس کسالت‎عمومی، سرگیجه کاذب، ابتلای‎مکرر به بیماری‎های ویروسی مانند سرماخوردگی، ناخن‎های قاشقی ‎شکل (گود شدن روی ناخن)، هرزه‌خواری مانند خاک ‎خوردن، یخ ‎خوردن و …. و خواب‎رفتن و سوزن‎ سوزن شدن دست‎ و پاها هستند.

ارزیابی دیابت 

دیابت جزء لیست کشنده‎ترین بیماری‎ها در جهان می‎باشد. این بیماری در بین زنانی که سرطان سینه دارند شایع‎تر است و باعث بروز بیمار‎هایی همچون بیماری‎های قلبی و عروقی، سکته مغزی، نارسایی کلیه، و از دست دادن بینایی می‎شود.

متاسفانه عوارض مربوط به دیابت در افراد گسترش پیدا می‎کند چرا که دیابت دیر تشخیص داده می‎شود و کنترل کردن آن سخت است.

تشخیص زود هنگام و درمان موثر دیابت می‎تواند خطر ابتلا به عوارض جدی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

ارزیابی عملکرد کبد 

کبد مسئول بسیاری از عملکرد ها در بدن است. ابتلا به یکی از بیماری های کبدی می تواند باعث شود که فرایندهای بدن ناکارآمد شوند و عوارض زیادی به بار بیاید.

در برخی موارد حتی بیماری های کبدی کشنده هستند. بسیاری از بیماری های کبدی یا بیماری های دیگر ارگان های بدن که موثر بر روی کبد هستند، درد ایجاد می کنند.

ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

عفونت مجرای ادرار یا مثانه اگر زود درمان نشود ممکن است به سمت یک و یا هر دو کلیه بالا رود و باعث عفونت تمام عیار کلیه گردد (این عفونت با عنوان پیلونفریت شناخته می شود).

زنان در مقایسه با مردان استعداد بیشتری برای ابتلا به عفونت های کلیوی دارند.

ارزیابی سلامت قلب و عروق

زنان با احتمال دو برابر بیشتر در طول شش سال پس از حمله قلبی اول ممکن است دچار حمله قلبی دوم شوند؛ و آنها به اندازه مردان پس از جراحی بای‌پس یا آنژیوپلاستی بهبود پیدا نمی‌کنند.

زنان مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی، با احتمال بیشتری ممکن است بیماری‌های همراه مانند دیابت، باعث ایجاد اختلال در درمان و بهبودی زنان از بیماری قلبی شود.

ارزیابی وضعیت استخوانی 

اهمیت پوکی استخوان در این است که اغلب تا زمان شکستگی استخوانی علامتی ندارد.

ستون فقرات، استخوان ران، لگن، مچ دست و انتهای ساعد به ترتیب شایع‌ترین محل‌هایی هستند که در اثر پوکی استخوان دچار شکستگی می‌شوند.

این بیماری بزرگ‌ترین دغدغه خانم‌ها برای روز‌های میانسالی است. مشکلی که دیر یا زود سراغ همه ما را خواهد گرفت؛ بنابراین خود را آماده مقابله کنید.

ارزیابی عملکرد غدد درون ریز

تغییر در ترشح غدد درون ریز، عوارض جدی را برای افراد به همراه دارد و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند که در زنان بیشتر از مردان مشاهده می‌شود.

اختلالات تیروئید از شایع‌ترین بیماریهای غدد به ویژه در زنان است و این اختلال عموماً به دو شکل نهفته و بدون علامت که با انجام آزمایشات هورمونی قابل تشخیص است و در برخی موارد نیز به صورت آشکار و با علایم خاص خود ظاهر می‌شود.

غربالگری عفونت ها پیش از بارداری

آزمایش خون برای بررسی عفونت یا دیابت و سایر بیماری های زمینه ای پیش از بارداری می باشد.

آزمایش خون به شما، پزشک و ماما اطلاعات سودمندی در خصوص سلامتی شما می دهد. همچنین مشکلات مربوط به بارداری نیز قابل تشخیص است.

تومور مارکرها

تومور مارکر ها انواع مختلفی دارند. برخی در نوع خاصی از سرطان تولید می شوند و به اصطلاح اختصاصی هستند و برخی در انواع مختلفی از سرطان ها دیده می شوند.

برای انجام تست تومور مارکرها، پزشک نمونه­ی ادرار یا خون بیمار را به آزمایشگاه می فرستد و مارکر با انتی بادی ضد تومور مارکر ساخته شده در بدن، باند می شود.

ارزیابی بیماری های خودایمن

بیماری های خود ایمن زمانی رخ می دهند که سیستم ایمنی علیه شما وارد عمل می شود و حمله به سلول های سالم را آغاز می کند که در این میان زنان با اختلاف زیاد بیشتر از مردان به این قبیل بیماری ها مبتلا می شوند.

تشخیص هر چه سریع‌تر بیماری خودایمنی بهترین روش برای کند کردن پیشرفت آن است.

پانل چکاپ آقایان

 1. تست های ارزیابی کم خونی
 2. تست های ارزیابی دیابت
 3. تست های ارزیابی عملکرد کبد
 4. تست های ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری
 5. تست های ارزیابی سلامت قلب و عروق
 6. تست های ارزیابی عملکرد غدد درون ریز
 7. تومورمارکرها

ارزیابی کم خونی

کم‌خونی یا آنمی اختلال خونی است که در آن هموگلوبین کافی در خون وجود ندارد. کم‌خونی انواع گوناگونی دارد که هر یک علت خاص خود را دارند. برای مردان بالغ، هموگلوبین کمتر از gr/dl۱۳، نشانه کم‌خونی است.

کم‌ خونی ناشی از فقرآهن (Iron deficiency anemia) شایع ترین گونه کم خونی بوده و بر اثر کمبود آهن در تغذیه، دفع بیش از حد خون در بلندمدت یا سوجذب آهن رخ می‌دهد و شایع ترین علائم کم خونی در مردان نیز عبارت از احساس سستی، خستگی همیشگی یا هنگام فعالیت و احساس کسالت عمومی است.

تست های ارزیابی دیابت 

دیابت در مردان خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

همچنین می تواند سبب مشکلاتی در چشم، پوست، کلیه ها و سیستم عصبی شما شود. در این افراد اختلال در نعوظ (ED) و دیگر مشکلات اورولوژی نیز اثبات شده است.

خوشبختانه بسیاری از این عوارض قابل پیشگیری یا درمان هستند. کلید آن آگاهی و بر عهده گرفتن مسئولیت سلامت خود است.

ارزیابی عملکرد کبد 

کبد به طور کلی مسئول تصفیه و پاکسازی خون است و در صورت آسیب دیدن خون سمی می شود، از دیگر بیماری های کبدی می توان کبد چرب، سیروز کبدی، هپاتیت و سرطان کبد را نام برد.

مشکلات کبدی تنها بر روی این عضو اثر نمی گذارند بلکه بیماری های کبدی علت زمینه ای بسیاری از بیماری-ها ازجمله نارسایی کلیوی، مشکلات تیروئیدی و بسیاری از سرطان ها است.

در صورت مراجعه دیر به پزشک فرد مبتلا به مشکلات کبدی دچار علائمی چون مسمومیت خونی، حالت تهوع، اسهال، گیجی و خواب آلودگی می شود که می تواند حتی منجر به کما رفتن فرد و مرگ او شود.

ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

شایع ترین بیماری در حیطه بیماری های کلیه و مجاری ادرار را بیماری های سنگ های ادراری و پروستات تشکیل می دهد و شیوع بیماری سنگ کلیه در مردان بین ۲ تا ۳ برابر بیشتر از خانم ها بوده و در عین حال بیماری اذیت کننده؛ دردناک و با عوارض بسیاری همراه است به گونه ای که در مراحل حاد بیمار را زمین گیر می کند.

متاسفانه بسیاری از مردان زمانی به پزشک و درمان مراجعه می کنند که فرصت های طلایی درمان ارزان و کم عارضه را از دست داده اند.

ارزیابی سلامت قلب و عروق

بیماری های قلبی- عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. فشار خون، قند خون و کلسترول بالا، استعمال دخانیات، چاقی و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، از مهمترین عوامل خطرساز این عارضه محسوب می شوند.

متاسفانه سن بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در آقایان به ۳۰ سالگی رسیده است و اگر چه بیماری‌های قلبی در همه جای جهان به سنین پایین‌تر نیز تسری پیدا کرده، اما روش‌های تشخیصی هم افزایش یافته است که این امر میتواند موجب افزایش امید به زندگی و بهبود فرایند بیماری شود.

ارزیابی عملکرد غدد درون ریز 

سیستم غدد درون ریز بر نحوه تپش قلب، رشد استخوان و بافت‌ها و توانایی باروری، تأثیر می‌گذارند.

این غدد نقش حیاتی در جلوگیری یا بروز بیماری‌های دیابتی، تیروئید، اختلالات رشد و اختلال عملکرد جنسی دارند و می‌تواند منجر به دیگر اختلالات هورمونی مرتبط شوند.

انجام آزمایش خون و ادرار به پزشک متخصص شما کمک خواهد کرد تا وجود اختلال غدد درون ریز را شناسایی کنید

تومورمارکرها
هدف اصلی در استفاده از تومور مارکرها ا غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان است. چرا که در این زمان بیشترین احتمال تاثیر درمان وجود دارد.

ذکر این نکته الزامی است که تومور مارکرها به خودی خود تشخیصی نیستند و تشخیص قطعی سرطان با دیدن نمونه بافت سرطانی در زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست صورت می گیرد.

با این وجود تومور مارکرها اطلاعاتی به ما می دهند که در روند پیش آگهی و درمان بیماری بسیار حائز اهمیت است.

پانل چکاپ سالمندان

 1. تست های ارزیابی دیابت
 2. تست های ارزیابی عملکرد کبد
 3. تست های ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری
 4. تست های ارزیابی سلامت قلب و عروق
 5. تست های ارزیابی بدخیمی ها
 6. تست های ارزیابی روماتیسم و بیماری های حرکتی

ارزیابی دیابت

در سالمندان عدم کنترل قند خون در طول زمان می تواند خطر ابتلا به بیماری های میکرو واسکولار (بیماری های عروق کوچک بدن از جمله مویرگ ها) و بیماری های ماکرو واسکولار (بیماری های عروق بزرگ بدن) را افزایش دهد.

در ادامه منجر به ایجاد بیماریهای مزمن، اختلال شناختی، افسردگی، بی اختیاری ادرار، زمین خوردن و درد مداوم می شود.

ارزیابی عملکرد کبد 

با افزایش سن تغییرات مختلفی در کبد انسان ایجاد می شود که می تواند تاثیرات بسزایی بر کیفیت زندگی بیماران بگذارد.

حجم و اندازه ی کبد و میزان جریان خون آن به طور معنی داری با افزایش سن کاهش می یابد.

ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری

بیماری مزمن کلیه یک بیماری بالقوه بسیار رایج در سالمندان است و منجر به افزایش میزان مرگ و میر در این سنین می شود.

یکی دیگر از مشکلات پزشکی مرتبط با بیماری های کلیوی در افراد سالمند ابتلا به فشار خون بالای شریانی است.

از سوی دیگر به خوبی ثابت شده است که شیوع عفونت دستگاه ادراری (UTI) با افزایش سن شدت می یابد.

ارزیابی سلامت قلب و عروق

تغییرات قلبی عروقی در سالمندان بر کیفیت زندگی و طول عمر آن ها تاثیر نامطلوب می گذارد. بیماری عروق کرونر شایع ترین علت مرگ در سالمندان است.

با این حال آریتمی قلبی و بیماری های دریچه ای قلب نیز در این سنین اهمیت ویژه ای دارد. تشخیص این اختلالات در سالمندان توجه ویژه ای می طلبد.

زیرا ممکن است همراه شدن تغییرات ساختمانی فیزیولوژیک ناشی از افزایش سن با بیماری قلبی عروقی؛ بروز علائم کلاسیک بیماری را با تغییر شکل مواجه کند و منجر به تاخیر در درمان این بیماران گردد.

ارزیابی بدخیمی ها 

با توجه به اینکه افـزایش سـن یکـی از عوامـل زمینه ساز ابتلا به سرطان اسـت، بـا افـزایش سـن جمعیت، تعداد افراد مبتلا به سرطان نیـز افـزایش می یابد.

همچنـین سـرطان اولین علت مرگ بین سنین ۶۵-۷۵ سال می باشد و حدود % ۶۰ این بیماری در سنین بالای ۷۰ سـال تشخیص داده می شود.

ارزیابی روماتیسم و بیماری های حرکتی

با توجه به آنکه بی‌حرکتی منجر به عوارض زیادی در سالمندان می‌شود و سلامتی آنها را تهدید می‌کند، مجموعه‌ علائم فیزیکی، متابولیسمی و روحی باعث برهم خوردن تعادل سالمندان می‌شود.

بی حرکتی در سالمندان با ضایعه‌ قلبی، نارسایی قلب یا کاهش تحمل فعالیت در آن ها همراه است.