آزمایش Reticulocyte :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Staining+Microscopy