آزمایش Sickle- Prep :
◀︎این آزمایش در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Direct Microscopy