آزمایش (Protein ( .. h/U :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

(Serum/Plasma(Heparin,EDTA