آزمایش (Protein (R/U :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Turbidometry