آزمایش MycoPlasma – IgG/M :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نمونه سرم مورد استفاده قرار می گیرد