آزمایش Uric acid. S&U :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.