آزمایش valparic acid :
◀︎این آزمایش در بخش متابولیک آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

زمان نمونه گیری

نمونه باید دقیقا قبل از دوز بعدی دارو گرفته شود

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

سرم

روش های آزمایش

v    ایمونو اسی

v    HPLC

کاربرد

اسیدوالپروئیک در دمان بسیاری از انواع تشنج ها از جمله تونیک – کلونیک جنرالیزه، پارشیال، پارشیال کمپلکس، میوکلونیک، آتونیک و مختلط مفید است. در پایش برای ظرفیت بیمار، efficacy و سمیت احتمالی کاربرد دارد.

اطلاعات تکمیلی:

گاهی در طی 6 ماه اول درمان نارسایی کبدی اتفاق می افتد.