آزمایش U-24h-U-Volume :
◀︎این آزمایش در بخش ادرار آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.