آزمایش Jo-1 :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

ELISA روش اندازه گیری ان می باشد.