آزمایش Amonia :
◀︎این آزمایش در بخش متابولیک آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

آمونیاک (NH3)

آمادگی بیمار

6-4 ساعت ناشتا باشد و حداقل 9 ساعت از سیگار استفاده نکرده باشد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

پلاسمای EDTA

موارد رد نمونه

معیارهای غیر قابل قبول بودن: از ضد انعقاد غیر EDTA مصرف شود. بیمار ناشتا نباشد-از سرم جهت اندازه گیری  استفاده شود و هنگام ارسال نمونه نمونه روی یخ نباشد. بلافاصه بعد از جداسازی باید انجام شود (ظرف مدت 20-30 دقیقه). جداسازی باید با سانتریفیوز یخچال دار انجام شود

روش های آزمایش

1: Enzyme assay

2: اسپکتروفتومتری نقطه پایانی

3: استفاده از الکترود اختصاصی آمونیا

تداخلات دارویی

داروهایی که ممکن است موجب افزایش آمونیاک در خون شوند عبارتند از استازولامیدو الکلو کلرید آمونیوم و باربیتورات ها ونارکوتیک هاو دیورتیک های لوپ وتیازیدها در حالی که مصرف لاکتوز ولوودوپاو نمکهای پتاسیم وآنتی بیوتیک های وسیع الطیف مثل نئومایسین ممکن است موجب کاهش آن در خون شوند سدیم والپارت وsodium cefoxitinباعت افزایش امونیاک می شود.

اطلاعات تکمیلی

آمونیاک محصول متابولیسم اسید های آمینه وبنابراین کاتابولیسم پروتیین هاست