آزمایش OFT :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

 شکنندگی اسمزی یا Osmotic fragility test  (OF )

هنگامی که OF افزایش یافته باشد، با وجود اسفروسیت ها در خون محیطی مطابق می باشد. تشکیل اسفروسیت ها ناشی از از دست دادن سطح غشایی گلبول قرمز نسبت به حجم داخل سلولی است.

در حضور گلبول قرمز کرویOF  افزایش می یابد. OF غیر طبیعی در اسفروسیتوز ارثی اتفاق می افتد.

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

کاربرد ندارد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

خون کامل لوله درب بنفش یا سبز (هپارین) حدود ۲.۵ سی سی و فقط در دمای اتاق یک روز پایداری دارد .

 موارد رد نمونه

همولیز باعث جواب کاذب می گردد.

روش های آزمایش

روش دستی

تداخلات دارویی

کاربرد ندارد

اطلاعات تکمیلی

هر کم خونی شدیدی از جمله فقر آهن سبب منحنی غیرطبیعی خواهد شد .این تست وجود اسفروسیت ها وسلول های اسفروئیدال را اندازه گیری می کند ولی برای HS اختصاصی نیست.

جهت ازمایش احتیاج به خونگیری بدون تروما می باشد.

منابع

– بروشور کیت های مصرفی

-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال ۱۳۸۶

– کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد ۱۳۸۷

– www.aruplab.com