۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

آزمایش HCV-PCR :
◀︎این آزمایش در بخش مولکولی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

هپاتیت C یکی از مهـم تـرین عوامـل ایجـاد هپاتیـت مزمن در کشورهای توسعه یافته است.

طبـق آمـار سـازمان بهداشت جهانی (WHO) بین ۲۱۰-۱۳۰ میلیـون نفـر در دنیا مبتلا به هپاتیت C هسـتند. سـالانه ۳۵۰۰۰۰ نفـر بـه دلیل ابتلا به این بیماری از دنیا میرونـد . ایـن مبتلایـان در اروپــا، آمریکــا و بســیاری از نقــاط مختلــف دنیــا مشــاهده می شوند.

ویروس هپاتیت C) HCV (عضوی از جنس هپاسـی ویروس و متعلق به خانواده فلاوی ویریده اسـت . ژنـوم ایـن ویروس به صورت RNA تـک رشـته ای بـا پلاریتـه مثبـت است.

اختلاف در ژنوم ویروس منجر به شـناخت ۶ ژنوتیـپ اصـلی و بـیش از ۵۰ تحـت تیـپ شـده اسـت. در منـاطق مختلف جغرافیایی دنیا ژنوتیپهای مختلـف مشـاهده شـده است . در ایران ژنوتیپ ۱ و ۳ ،شایع است و ژنوتیـپ ۲ و ۴ نیز به ندرت در افراد مبتلا مشاهده میشود.

بر اساس آمـار ارائه شده شیوع این بیماری در ایران کمتر از ۱ %مـی باشـد. عامل انتقال عفونت در کشور ما اکثراً به علـت اسـتفاده از مواد مخدر تزریقی در بین معتادان تزریقی و سرنگهـای مشترک گزارش شده است.

متـداول تـرین تسـت هـا بـر اساس تعیین آنتی بادی سـرمی علیـه آنتـی ژنهـای HCV استوار است؛ اما نکته­ای که در رابطه با روش­های سرولوژیک وجود دارد، آن است که این تست­ها فقط ابتلا به هپاتیت C را نشان داده تمایزی بین عفونتهای حاد، مزمن و یا بهبـود قائل نمیشوند. همچنین قـادر بـه ردیـابی بیمـاران در فـاز پنجره (period Window) نمی باشند.

 بنـابراین در چنین شرایطی لازم اسـت از RNA HCV بـرای ارزیـابی دقیق فعالیت و تکثیـر ویـروس اسـتفاده شـود  . Load Viral،تعداد RNA ویروسی موجـود در خـون اسـت کـه حـاوی اطلاعـات لازم بـرای سـاختن ویـروسهـای بیشـتر می باشد.

از آنجایی که تکثیر فعال ویروس در تمـام مراحـل بالینی بیماری اتفاق میافتد، احتمـال شناسـایی و سـنجش کمی ویروس در تمـام مراحـل عفونـت وجـود دارد.در افرادی که تحـت درمـان قـرار نگرفتـه انـد، میـزان ویـروس معمولاً در محدوده های بـین۲ ۱۰ تا ۱۰۷کپـی در هر میلـی لیتـر خـون اسـت و در صـورت درمـان انتظـار می رود که پایینتـر رود.

در حـال حاضـر تعـداد کپـی  ویروس هپاتیت C به عنوان شاخصی بـرای بررسـی وضعیت بالینی بیماران آلوده، به عنوان شاخصی در آگاهی از وضعیت پیشرفت بیماری، برای فهم سیر طبیعـی و مطالعـه پاتوژنز عفونت HCV و نیز به عنوان شاخصی بـرای ارزیـابی اثر داروهای ضد HCV مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت.

مطالعات نشان داده اند کـه بـین سـطوح پلاسـماییHCV ، مراحل بیماری و پیشرفت کلینیکی بیماری ارتبـاط مستقیمی وجود دارد. بعلاوه، ابزار مناسبی برای مانیتورینگ درمــان ترکیبــی در بیمــاران آلــوده بــه HCVمحســوب مـی شـود. در صـورت مـؤثر بـودن درمـان، کـاهش سـطح پلاسـمایی RNA و بهتـر شـدن وضـعیت بـالینی بیمـاری مشاهده خواهد شد.

این کاهش همچنـین مـنعکس کننـده کاهش تکثیر ویروس در هپاتوسیتها است. از طـرف دیگـر شرایطی را فراهم میکند تا آنالیز دقیق شکست درمـان کـه ناشی از ظهور مقاومت به داروهای ضد ویروسی است، انجـام شود.

اشتراک
اشاره به موضوع
guest

۰ دیدگاه‌ها
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

راهنمای مراجعین

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

 ۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پل شهید سردار نبوی، ساختمان دکتر مهدوی

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top