آزمایش B2-Glycoprotein-IgG/M :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

ELISA