آزمایش fructoseamin :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

بیمار از 24 ساعت قبل از آزمایش نباید اسید اسکوربیک مصرف کرده باشند واز 12 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید غذا یا مایعات مصرف کنند.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

سرم

موارد رد نمونه

همولیز شدید نمونه

نمونه های شدیداً لیپمیک یا ایکتریک

روش های آزمایش

کالریمتری

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات حاصل از اندازه گیری فروکتوز آمین مشابه آن چیزی است که از HbA1Cبه دست میآید.

با این وجود فروکتوز آمین معرف سطوح گلوکز خون در 2 تا3 هفته گذشته بوده در حالیکه HbA1C معرف آن در 2 تا 4 ماه گذشته است.