آزمایش Insulin+Oral GTT :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Immunochemiluminescence روش اندازه گیری ان میباشد