آزمایش Mycoplasma C :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.