آزمایش Kala Azar :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نمونه سرم مورد نیاز است