آزمایش Urine Magnesium 24h :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

منیزیم ادرار24ساعته

آمادگی بیمار

پیش از انجام آزمایش از مصرف مایعات زیاد اجتناب کنید. طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید

زمان نمونه گیری

در طی 24ساعت ترجیحا ابتدای صبح

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

1- اولین نمونه ادرار خود را دور بریزید و زمان را یادداشت نمایید.

2- از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بریزید.

3- ریختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ریختن نمونه اول ادامه دهید.

4- نمونه روز بعد ( روز دوم ) را نیز درست در همان زمانی که نمونه صبح روز اول را دور ریخته در داخل ظرف مخصوص بریزید.

5- ظرف حاوی نمونه را در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنید.

موارد رد نمونه

در طول مدت نمونه برداری رژیم غذایی خود را تغییر ندهید . همچنین از فعالیت های جسمی و ورزشی شدید خود داری کنید. در صورتی که در طول مدت جمع آوری، مقداری از ادرار دور ریخته شود تمام نمونه بی ارزش می باشد .

تداخلات دارویی

در صورت مصرف دارو قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه در مشورت نمایید.

اطلاعات تکمیلی

منیزیم مهارکننده تشکیل کریستال های کلسیم می باشد و با حالت اشباع اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم ادراری مرتبط می باشد.کاهش میزان دفع ادراری منیزیم موجب افزایش حالت اشباع اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم می گردد که این امر ممکن است با خطر تشکیل سنگ کلیوی مرتبط باشد.