آزمایش Esteriol :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی خاصی لازم نیست، اما زمان نمونه گیری با سیکل قاعدگی، یا هنگامی که فرد حامله است، با سن حاملگی ارتباط دارد.