آزمایش RPR :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

RPR

دانستنی های بیشتر

عامل بیماری سیفلیس میکروب اسپیروکت تریپونماپالیدوم می باشد. انسان تنها میزبان طبیعی این میکروب است.

بهترین، سریع ترین، مطمئن ترین، ارزان ترین و آسانترین راه تشخیص بیماری سیفلیس در مرحله اولیه بیماری نمونه برداری مستقیم از ترشحات و پیداکردن عامل بیماری است.

ولی در مرحله سوم بیماری مطمئن ترین آزمایش سرولوژی آزمایش FTA بوده که تشخیص قطعی بیماری سیفلیس را میدهد.

از آنجایی که موارد مثبت کاذب تست زیاد است هر سرمی که به واکنش نشان می دهد باید تست ترپونمایی اختصاص و ترجیحاً TP-MHA یا ABS-FTA مورد آزمایش قرار می دهیم که اگر مثبت باشد دال بر بیماری سفلیس است.