آزمایش Amino acid Profile in Amniotic Fluid :
◀︎این آزمایش در بخش متابولیک آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن:

– مایع آمنیوتیک

– نمونه در دمای یخچال تا 24 ساعت ارسال گردد.

موارد رد نمونه:

– فریز و دفریز شدن نمونه

– جابجایی و ارسال در دمای اتاق

روش های آزمایش: Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry