آزمایش ISO HEM AGG :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

ایزو آگلوتیناسیون A,B

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

کاربرد ندارد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

*نمونه : سرم بیمار به میزان 2 سی سی

* پایداری نمونه فوق در دمای اتاق یک روز ، در یخچال تا 7روز پایدار می باشد .

موارد رد نمونه

همولیز وبیلیروبینمی ولیپمی در ازمایش تاثیر منفی دارد.

روش های آزمایش

manuall

تداخلات دارویی

یک ماه قبل از ازمایش نباید ترانسفوزیون داشته باشد.

اطلاعات تکمیلی:

تیتر انتی سرم های A از 128/1 تا 256/1 می باشد وبرای انتی سرم B تیتر از 128/1 تا 256/1 وبرای انتی سرم D از 32/1 تا 64/1  می باشد .

منابع:

— بروشور کیت های مصرفی

–کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

– -کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

–www.aruplab.com