آزمایش Prothrombin Time = PT :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

 Pt زمان لخته شدن را از فعال شدن فاکتور 7 تا تشکیل لخته فیبرین اندازه گیری می کند. این تست تمامی مسیرهای خارجی و مشترک انعقاد را اندازه گیری می کند.

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

زمان خونگیری 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه : پلاسما

ظرف : لوله درب ابی (حاوی سیترات)، بهتر است از لوله های سیتراته 3.2 به جای 3.8 استفاده شود.

** پایداری نمونه پلاسما برای تست فوق 2 ساعت در دمای اتاق ، 14 روز در فریزر 20- پایداری دارد ودر دمای یخچال پایداری ندارد .

موارد رد نمونه

* خونگیری تروماتیک باعث کوتاه شدن زمان PT  به صورت کاذب خواهد شد.

* پرنکردن لوله به مقدار نتایج را بی اعتبار می کند.

* تکان خوردن زیاد نمونه باعث همولیز می شود.

* مخلوط نکردن مناسب نمونه در لوله ازمایش  باعث اشتباه در نتیجه ازمایش می شود.

* شماش پلاکتی بالا یا سانترفیوژ ناکافی نمونه مقادیر تست را کاهش می دهد.

* هماتوکریت بالای 55 نتایج را به طور کاذب طولانی می کند.

روش های آزمایش

روش اتوماتیک

تداخلات دارویی

*استامینوفن*آسپرین*آمیودارون *استروئئدهای آنابولیک *آنیزیندیون* آنتی بیوتیک ها تب برها* مسهل ها * دیورتیک ها *اریترومایسین * تیروکسین *و…… PT را افزایش می دهند.

*انتی هیستامین ها * کلردان* کاربامازپین * پنی سیلین * پریمیدون * ریفامپین * ویتامینK * PT  را کاهش می دهند.

اطلاعات تکمیلی

طبق پروتکل ازمایشگاه INR بیش از 5.2 در محدوده بحرانی قرار می گیرد.

منابع

— بروشور کیت های مصرفی

—کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

— کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

— www.aruplab.com