آزمایش HPV Genotyping :
◀︎این آزمایش در بخش مولکولی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم بعنوان دومین سرطان شایع در بین زنان محسوب شده که سالیانه بیش از 490000 مورد از آن در سراسر جهان شناسایی می شود و تا کنون عوامل متعددی به منظور تعیین میزان تاثیر یا دخالت آنها در پیدایش سرطان دهانه رحم مورد بررسی قرار گرفته اند که مواردی مانند استعمال دخانیات، مصرف داروهای ضد بارداری، حاملگی، نوع تغذیه، بیماریهای منتقله از طریق تماس جنسی به عنوان بندوباری جنسی و عوامل افزایش دهنده یا مستعد کننده خطر بروز سرطان دهانه رحم معرفی شده اند .

عفونت تناسلی با تیپهای خاصی از HPV  بعنوان مهمترین عوامل تشکیل بدخیمی ونئوپلازی های تناسلی شناخته شده اند به گونه ای که بعضی از تیپهای این ویروس با 90 %تا 100 % از موارد سرطانهای دهانه رحم در ارتباط می باشند.

سرطانهای دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه از شیوع بیشتری برخوردار می باشند به گونه ای که طبق آمار حدود 83 %از موارد ابتلا را شامل می شوند.

پاپیلوماویروس های انسانی بر اساس پتانسیل سرطان زایی به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم می شوند. تیپهای 16 ,18 ,  45، 39, 35 , 33 ,31 بیشتر با موارد بدخیم سرطانهای تناسلی در ارتباط اند.

بنابراین تعیین ژنوتیپ HPV بدلیل آشکار شدن وجود تیپهای پرخطر یا کم خطر می تواند در غربالگری وشناسایی بیمارانی که در خطر پیدایش ضایعات بدخیم تناسلی هستند بسیار سودمند باشد .