آزمایش Urine Amino acid Profile :
◀︎این آزمایش در بخش متابولیک آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

در این تست آمینو اسیدهای ذیل بررسی می شوند:

Alanine, Aspartic acid, Glutamic acid, Leucine, Isoleucine, Methionine, Phenylalanine, Tyrosine, Valine, Arginine, Citrolline, Glycine, Ornithine, Threonine, Serine, Histidine, Lysine, Tryptophan

آمادگی بیمار:

نمونه ادرار (راندوم) نیازی به ناشتایی نمی باشد.

زمان نمونه گیری:

بهترین زمان بروز علائم بیماری می باشد.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن:

– ادرار راندوم

– نمونه بایستی در دمای فریز ارسال شوند. از فریز و دفریز شدن نمونه جدا خودداری شود.

موارد رد نمونه:

– فریز و دفریز شدن نمونه

– جابجایی و ارسال در دمای اتاق

روش های آزمایش: Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

تداخلات دارویی: آنتی بیوتیک ها( مانند  سفتریاکسون، وانکومایسین )، داروهای ضدتشنج (مانند فنوباربیتال، فنیتوئین ،ریسپریدون) ویتامین ها و یا سایر داروها مانند هیدروکورتیزون – ال کارنیتین ها- بسیاری از داروها و فاکتورهای رژیمی بر روی نتایج تاثیرگذار هستند، از جمله والپورات درمانی که باعث افزایش گلایسین می شود.  – آلودگی باکتریایی میزان اسید آمینه ای گلایسین، آلانین و پرولین را کاهش می دهد و همچنین سرعت تبدیل گلوتامین و آسپارژین را به گلوتامات و آسپارتیک افزایش می دهد. -مصرف غذاهای چرب مانند روغن های MCT سبب اختلال در نتایج می شوند.