آزمایش Urine Analysis :
◀︎این آزمایش در بخش ادرار آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

ترجیحا ادرار اول صبح