آزمایش Ri-cof test :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

Ri-C0f Test

این آزمایش در ردیف آزمایشهای اگرگومتری  بوده با این تفاوت که در آن به جای ارزیابی کیفیت  پلاکتهای بیمار، کوفاکتور فون ویلبرلبراند مورد ارزیابی قرار می گیرد .

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست.

زمان نمونه گیری

بهترین زمان نمونه گیری صبح پیش از صرف صبحانه است.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

پلاسمای فاقد پلاکت

موارد رد نمونه

نمونه همولیز شده، لیپمیک و ایکتریک

روش های آزمایش

اگریگومتری

تداخلات دارویی

ندارد.

منابع

به منابع اکرگومتری مراجعه شود.