آزمایش TOXO – PCR :
◀︎این آزمایش در بخش مولکولی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

روش انجام با پی سی آر