آزمایش H. Pylori – IgA :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

ELISA روش اندازه گیری ان می باشد