آزمایش Hams test :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد.

زمان نمونه گیری

انتقال خون پک سل در عرض 3هفته گذشته نباید داشته باشد .

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه : اریتروسیت های خون کامل با ضدانعقاد EDTA  ؛ سرم بیمار

ظرف : لوله درب بنفش

موارد رد نمونه

در نمونه عدم همولیز وایکتریک ولیپمیک باید باشد

روش های آزمایش

manuall

تداخلات دارویی

کار برد ندارد

اطلاعات تکمیلی

از تست مثبت HAM (لیز گلبول های قرمز بیمار در سرم اسیدی شده ) ممکن است به عنوان تست غربالگری برای هموگلوبینوری حمله ای شبانه ( PNH) استفاده شود که نشانگر حساسیت غیر معمول گلبول قرمز به فعالیت کمپلمان است.

در این بیماری هنگام خواب یا پس از ان در ادرار بیمار هموگلوبین دیده می شود .

منابع

—- بروشور کیت های مصرفی

—-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

—- کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

—- www.aruplab.com