آزمایش Cold Agg :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

 نام آزمایش

Cold Agg

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

کاربرد ندارد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن:

نمونه : سرم 2سی سی

ظرف : لوله درب قرمز

نمونه سرم برای ازمایش فوق  در دمای اتاق پایداری ندارد در یخچال 7 روز ودر فریزر تا یک ماه پایداری دارد

موارد رد نمونه

همولیز نمونه خونی ممکن است نتایج ازمایش را تغییر دهد .

در صورتی که لخته در 37 درجه تشکیل نشده باشد یا قبل از جدا نمودن سرم، آن را داخل یخچال قرار داده باشند باعث رد انجام نمونه می گردد.

روش های آزمایش

manuall

تداخلات دارویی

آنتی بیوتیک ها می توانند در تشکیل آگلوتین های سرد تداخل ایجاد کنند.

اطلاعات تکمیلی

اگلوتینین های سرد در موارد زیرافزایش می یابد:

*آنمی همولیتیک

*بیماری هوچکین

* منونوکلئوز عفونی

* لنفوم

* مالاریا

* مالتیپل میلوم

* مایکوپلاسما پنومونیه

* پنومونی آیتیپیک اولیه

* اسکلرودرمی

* سیروز سیفلیس

* پنومونی ویروسی

منابع

— بروشور کیت های مصرفی

—کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

— کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

— www.aruplab.com