آزمایش B.M. Aspiration :
◀︎این آزمایش در بخش پاتولوژی‌تشریحی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Bone Marrow