آزمایش RNA Extraction :
◀︎این آزمایش در بخش مولکولی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.