آزمایش Breast Disch.- Culture & Sensi :
◀︎این آزمایش در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Culture روش اندازه گیری می باشد