آزمایش Digoxin :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

Digoxin

آمادگی بیمار

نیاز به ناشتایی ندارد.

زمان نمونه گیری

قبل از آخرین دوز مصرفی

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه: سرم یا پلاسما هپارینه بدون همولیز.

 مقدار: 150 میکرولیتر

موارد رد نمونه

  1. نمونه همولیز
  2. فریز و دفریز شدن نمونه

روش های آزمایش

کمی لومینسانس

تداخلات دارویی

کینیدین از طریق کاهش دفع دیگوکسین ممکن است سبب افزایش سطح ان شود وراپامیل وآمیئدارون هم از طریق کاهش کلیرانس سبب افزایش سطح این دارو میشوند سایر داروهایی که کلیرانس این دارو را کاهش میدهند عبارتند از سیکلوسپورین اسپیرونولاکتون وپروپافنون دارو هایی که bioavalabilityدیگوکسین را کاهش میدهند عبارتند از متوکلوپرامید ودیلتیازم واریترومایسین وتتراسایکلین وایتراکنازول ونیکاردیپین وتری آمترن هم ممکن است غلظت سرمی دیگوکسین را افزایش دهند. تمام مشتقات دیژیتالیس با این ازمایش واکنش متقاطع میدهد

 اطلاعات تکمیلی

این دارو در آریتمی ضربان قلب ونارسایی احتقانی قلب تجویز می شود.