آزمایش Ristocetin Cofactor (Ri – Cof – test) :
◀︎این آزمایش در بخش semen analysis آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

Ri-C0f Test

این آزمایش در ردیف آزمایش های اگرگومتری بوده با این تفاوت که در آن به جای ارزیابی کیفیت پلاکت های بیمار، کوفاکتور فون ویلبرلبراند مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست.

زمان نمونه گیری

بهترین زمان نمونه گیری صبح پیش از صرف صبحانه است.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

پلاسمای فاقد پلاکت

موارد رد نمونه

نمونه همولیز شده، لیپمیک و ایکتریک

روش های آزمایش

اگریگومتری

تداخلات دارویی

ندارد.

اطلاعات تکمیلی

ندارد.

منابع

به منابع اکرگومتری مراجعه شود.