آزمایش Urea-Clearance :
◀︎این آزمایش در بخش ادرار آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.