آزمایش Bucall Smear :
◀︎این آزمایش در بخش پاتولوژی‌تشریحی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Staining+Microscopy