آزمایش Troponine-ql :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Serum/Plasma/Whole Blood