آزمایش PMN :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

 شرایط خاصی مد نظر نمی باشد

زمان نمونه گیری

بصورت روزانه

موارد رد نمونه

همولیز و لخته شدن خون

روش های آزمایش

از بیمار نمونه CBC گرفته می شود

تداخلات

مصرف انتی بیوتیک و داروهایی که باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود

اطلاعات تکمیلی

1 . نوتروفیل:  50_70درصد (افزایش در عفونت باکتریایی و التهاب)

  1. بازوفیل: 1-0 درصد (افزایش درلوسمی)
  2. ائوزینوفیل: 3-1 درصد (افزایش در بیماری های انگلی و آلرژی)

آگرانولوسیت

  1. لنفوسیت:  35-25 درصد (افزایش در عفونت های ویروسی و لوسمی)
  2. مونوسیت: 6 -4 درصد (افزایش در عفونت های مزمن و سل)

نام دیگر گرانولوسیت, PMN)   Polymorphonuclear) است.

گاهی در برگه آزمایش بجای نوتروفیل ,Seg یا Polys ذکر می شود. سگمان (Segs), همان نوتروفیل بالغ می باشد.

گاهی در برگه آزمایش به Bands (نوتروفیل نابالغ) اشاره می شود که مقدار نرمال آن بین 5-0 درصد بوده و افزایش آنرا انحراف به چپ گویند که در عفونت ها اتفاق می افتد

منابع

سایت پزشکی