آزمایش Anti Gliadin IgA :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

اطلاعات بالینی

بیماری سلیاک علت اصلی اسپرو در جوامع شهری است. بیماری سلیاک یا انتروپاتی حساس به گلوتن به دنبال بلع گندم و جاودار در بیمارانی که به گلیادین حساسیت دارند ایجاد می شود. کاربرد آن در تشخیص بیماری سلیاک، تشخیص درماتیت هرپتیفرم؛مونیتورینگ درمان با رژیم عاری از گلوتن.
مقادیر مرجع : –

احتیاط ها

این آزمایش در مقایسه باEMA ، آنتی بادی ترانس گلوتیناز بافتی و هیستوپاتولوژی حساسیت و ویژگی پایین تری دارد.


منابع بالینی