آزمایش Sputum – Culture & Sensi :
◀︎این آزمایش در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

صبح پس از بیدار شدن ، دهان را با آب شستشو دهید، سپس خلط خود را بنحوی که کمتر با بزاق مخلوط شود داخل ظرف بریزید