آزمایش HBeAb :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

اطلاعات بالینی

تعیین میزان پارامتر Hbe Ab در خون بیمار براساس کمی لومینسانس است. وجود آنتی بادی ضد در سرم نشاندهنده ی کاهش آلایندگی است.

مقادیر مرجع : 

احتیاط ها

-عدم رعایت شرایط صحیح جمع آوری و نگهداری نمونه و نگهداری محلول ها و کیت ها

-خرابی تجهیزات و نداشتن تاریخ کالیبراسیون معتبر.

منابع بالینی: