آزمایش G.H. Basal :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.