آزمایش U.Urea :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.