آزمایش Progesterone :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

 سرم

روش های آزمایش

 ECLA

 تداخلات دارویی

استروژن و پروژسترون در نتایج تست تداخل ایجاد می کنند.

محدودیت ها

 در بعضی سنجش ها غلظت های بالای 17-هیدروکسی پروژسترون بطور کاذب سطوح پروژسترون را بالا می برد.

کاربرد

 استفاده از سطوح پروژسترون سرم همراه با سطوح B-Hcg ممکن است در افتراق حاملگی طبیعی داخل رحمی از حاملگی غیر طبیعی داخل رحمی کمک کننده باشد سطوح این دو هورمون در حاملگی غیر طبیعی پایین تر است.در ارزیابی نازایی والقا تخمک گذاری هم کاربرد دارد.

 اطلاعات تکمیلی

افزایش پروژسترون:تخمک گذاری و حاملگی و کیستهای لوتئال تخمدان و هیپرآدرنوکورتیکالیسم وهیپرپلازی آدرنوکورتیکال و کوریوکارسینوم تخمدان وحاملگی مولاردیده می شود.

کاهش پروژسترون:پرهاکلامپسی و توکسمی حاملگی و تهدید به سقط و نارسایی جفتی و مرگ جنین و نئوپلاسم تخمدانی وآمنوره وکارکرد ضعیف تخمدان مشاهده میشود