آزمایش U-Urobilinogen-ql :
◀︎این آزمایش در بخش ادرار آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

Random Urine