۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

آزمایش ارگانیک اسید :
◀︎این آزمایش در بخش متابولیک آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش:

بررسی اسیدهای ارگانیک و چرب (Organic acids and Fatty acid disorders) در ادرار

آمادگی بیمار:

نیاز به ناشتایی ندارد

زمان نمونه گیری:

(بهترین زمان در زمان بروز علائم بیماریهای متابولیکی است).

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن:

حداقلml5 از ادرار راندوم (در لوله پلی اتیلن درب دار و استریل شده) نیاز است.

حمل نمونه ی ادرار راندوم تا ۲۴ ساعت در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد میباشد. برای زمان های طولانی تر نمونه بایستی بر روی یخ خشک در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد به صورت فریز شده حمل و ارسال گردد.

موارد رد نمونه:

-آلودگی باکتریایی نمونه (کدورت نمونه و استفاده از استریپ نیترات) -ظرف نمونه حاوی مواد غیر از ادرار و مواد نگهدارنده – فریز و دفریز شدن نمونه -نمونه فاقد لیبل باشد.

روش های آزمایش: GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry)

تداخلات دارویی: -داروهایی مانند آسپرین و والپوریک اسید باعث تولید پیک های کاذب می شوند. -عواملی مانند نوع رژیم غذایی (فاکتورهای رژیمی حاوی تری گلیسیریدهای متوسط-زنجیر)، باعث تغییرات معناداری در نتایج می شوند. -بیشترین تغییرات کاذب مربوط به آلودگی باکتریایی می باشد، که باید از بروز آنها ممانعت شود.

در تست ارگانیک اسید بیماری های ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

DISORDER of Organic Acids

۲-Hydroxyglutaric Acidemia   *
۳-Ketothiolase Deficiency       *
۳-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency*
۳-Methylglutaconic Aciduria    *
۳-OH-3-Methylglutaric Aciduria  *
۵-Oxoprolinuria  *
Alcaptunuria                *
Canavan Disease         *
Glutaric Aciduria Type I and II  *
Isovaleric Acidemia        *
Methylmalonic Acidemia          *
Mevalonic Aciduria        *
Catecholamine Infusion/Neuroblastoma           *
Propionic Acidemia       *
Tyrosinemia Type I    *
Zellweger Syndrome        *
۳-OH-Isobutyric Aciduria    *
۲-Ketoadipic Aciduria   *
MCAD Deficiency      *
Multiple Carboxylase Deficiency *
Maple Syrup Disease MSUD      *
Phenylketonuria  PKU    *
۴-Hydroxybutyric Aciduria    *
Glycerolia   *
Oxalic Aciduria    *
L-Glyceric Acidemia    *
OTC Deficiency/Urea Cycle Disorder     *
Orotic Aciduria         *
Tyrosiluria (condition)        *
Lactic Aciduria     *
Ketosis (condition)            *
Dicarboxylic Aciduria           *
۳-Hydroxydicarboxylic Aciduria (condition)            *
VPA Treatment        *

در بررسی اسیدهای ارگانیک ادرار بیش از ۱۳۶ ترکیب با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی (GC-MS) اندازه گیری می شود.

Compound Name

Lactic acid
۲-Hydroxyisobutyric acid
Caproic acid
Glycolic acid
Glyoxylic acid
Oxalic acid
۲-Hydroxybutyric acid
۳-Hydroxypropionic acid
Pyruvic acid-oxime
Valproic acid
۳-Hydroxybutyric acid
۳-Hydroxyisobutyric acid
۲-Hydroxyisovaleric acid
۲-Methyl-3-hydroxybutyric acid
Malonic acid
۳-Hydroxyisovaleric acid
۲-Keto-isovaleric acid
Methylmalonic acid
۲-ethyl-3-OH-propionic
Urea
۴-Hydroxybutyric acid
۲-Hydroxyisocaproic acid
۳-Hydroxyvaleric acid
Acetoacetic acid
۲-Hydroxy-3-Methylvaleric acid
Benzoic acid
Acetoacetic acid
Octanoic acid
۲-keto-3-methylvaleric
۲-Methyl-3-hydroxyvaleric acid
Glycerol
Phosphoric acid
Acetylglycine
Ethylmalonic acid
۲-Methyl-3-hydroxyvaleric acid
۲-Ketoisocaproic acid
Phenylacetic acid
Maleic acid
Succinic acid
Methylsuccinic acid
Glyceric acid
Fumaric acid
Uracil
Propionylglycine
Acetylglycine
Mevalonolactone
mevalonolactone
Isobutyrylglycine
۲-propyl-3-hydroxy-pentanoic acid
Mesaconic acid
Glutaric acid
۳-Methylglutaconic acid
۳-Methylglutaric acid
۲-Propyl-3-ketopentanoic acid
Propionylglycine
Isobutyrylglycine
۲-Deoxytetronic acid
Butyrylglycine
۳-Methylglutaconic acid(E)
Glutaconic acid
succinylacetone
decanoic-1
۲-Propyl-5-OH-pentanoic(VPA)-2
۳-methylglutaconic-2(3)
isovalerylglycine-1
Butyrylglycine
Malic acid
Adipic acid
Phenyllactic acid
Isovalerylglycine
۲-Hexenedioic acid
۵-Oxoproline
Thiodiglycolic acid
۳-Methyladipic acid
۲-Propyl-glutaric acid
۷-Hydroxoctanoic acid
۵-Hydroxy-2-furoic acid
Tiglylglycine
۳-Methylcrotonoylglycine
Tiglylglycine
۳-Methylcrotonoylglycine
۳-Hydroxyglutaric acid
۲-Hydroxyglutaric acid
Pimelic acid
۳-Hydroxy-3-methylglutaric acid
۳-Hydroxyphenylacetic acid
۴-Hydroxybenzoic acid
۲-Ketoglutaric acid
۴-Hydroxyphenylacetic acid
۲-Ketoglutaric acid
Hexanoylglycine
Phenylpyruvic acid
N-Acetylaspartic acid
۲-Hydroxyadipic acid
Octenedioic acid
۳-Hydroxyadipic acid
Suberic acid
۳-Methylglutaconic acid
۲-Keto-adipic
Aconitic acid
Orotic acid
Vanillic-2 (3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid-2TMS)
Homovanillic acid
Azelaic acid
Hippuric acid
Isocitric acid
Citric acid
Hippuric acid
Homogentisic acid
Methylcitric acid
۳-(۳-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid
Methylcitric acid
۳-Hydroxyoctenedioic acid
۳-Hydroxysuberic acid
Vanilmandelic acid
Sebacic acid
Decadienedioic acid
۴-Hydroxyphenyllactic acid
۴-Hydroxyphenylpyruvic acid
۲-Hydroxyhippuric acid
۳-Indoleacetic acid
Palmitic acid
۲-Hydroxysebacic acid
۳-Hydroxysebacic acid
۲-Hydroxyhippuric acid
Dodecanedioic acid
N-Acetyltyrosine
Uric acid
۳,۶-Epoxydodecanedioic acid
Suberylglycine
۳-hydroxydodecanedioic acid
۳,۶-Epoxytetradecanedioic acid

 

اشتراک
اشاره به موضوع
guest

۰ دیدگاه‌ها
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

راهنمای مراجعین

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

 ۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پل شهید سردار نبوی، ساختمان دکتر مهدوی

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top