آزمایش Urea random :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نمونه در دمای خنک نگهداری گردد.